Utarbeidet av Gustav Haraldsen, Statistisk sentralbyrå.

Skjemaet er ment som en hjelp til å vurdere enkeltspørsmål, identifisere og rangere problemområder. Det fokuserer på tre dimensjoner ved hvert enkelt spørsmål: språklig vanskelighetsgrad, (svar-)oppgavens vanskelighetsgrad og svaralternativenes vanskelighetsgrad.

Prinsippet for evalueringen er noe av det samme som vist i Vedlegg 3, men her er det i tillegg lagt opp til en kvantifisering av problemomfanget. Dersom en gruppe på tre personer først gjennomfører individuelle evalueringer, siden møtes og diskuterer de ulike vurderingene, for til sist å oppsummere og kalkulere spørsmålenes problemscore i en sensorrapport, vil man ha et godt utgangspunkt for å forbedre enkeltspørsmål i et spørreskjema. Denne prosessen kan gjerne foregå etter at totalinntrykket av et spørreskjema og dets problemområder er kartlagt ved hjelp av sjekklista i Vedlegg 3.

Et kryss i en av de boksene som er uthevet gir ett poeng, et kryss i de boksene som ikke er uthevet gir null poeng. I første og andre del er det dermed slik at antall ja-svar gir antall problemer. I tredje del varierer det om ja- eller nei-svar angir problemer eller ikke-problemer; det er uthevet rute som angir et problem. Antall poeng angir antall problemområder. Scorene kan sammenlignes med de andre sensorenes, og så danne grunnlag for videre utvikling. Dersom evalueringen skal inngå i en mer formell sammenheng, kan vi normere scoringene innenfor hver bolk (eller eventuelt sammenlagt).

Spm. nr:

Spørsmål:                             

 

Språklig vanskelighetsgrad  JA  NEI
Inneholder spørsmålet mer enn to setninger?
Er det mer enn ett spørsmål bakt inn i spørsmålsformuleringen?
Inneholder spørsmålet fremmedord?
Overstiger Antall ord + Andel ord med mer enn 6 bokstaver 60?
Refererer spørsmålet til informasjon andre steder i skjemaet?
Referer spørsmålet til informasjon i separat veiledning?
Oppgavens vanskelighetsgrad
Handler spørsmålet om et abstrakt fenomen?

      

     

Spørres det om forhold som de færreste har personlig erfaring med?

   
Må respondenten foreta avgrensninger før han/hun kan svare?
Spørres det om forhold som kan være vanskelige å huske?
Må respondenten foreta beregninger før han/hun kan svare?
Vil spørsmålet kunne oppfattes som sensitivt av mange?
Svaralternativenes vanskelighetsgrad
Leder spørsmålet opp til de svaralternativene som presenteres?             
Er det åpenbart om det er anledning til å gi flere enn ett svar eller ikke?    
Har spørsmålet faste svaralternativ?  
Ligger alle svaralternativ på samme skala?
Spørres det etter et detaljert svar?
Dekker svaralternativene alle muligheter?
Overlapper noen av svaralternativene hverandre?
Er det mulig å skille mellom forskjellig ikke-substansielle svar?

 

 


RESULTAT:

Språk            Oppgave        Svaralternativ Sum