Utarbeidet av Gustav Haraldsen, Statistisk sentralbyrå.

Sjekklista fokuserer på fire dimensjoner ved ethvert spørreskjema: førsteinntrykk av skjemasidene (A), spørsmålsrekkefølge (B), navigeringshjelp (C) og visuelt budskap (D). Under hver av disse dimensjonene er det spesifisert en rekke konkrete problemer som er mer eller mindre utbredt, og som ideelt sett bør fjernes (eller i hvert fall forbedres) før skjemaet anses ferdig. Poenget med sjekklista er altså å identifisere problemområder.

Sjekklista kan være nyttig i flere sammenhenger. En særlig effektiv metode er å gjennomføre evalueringen i grupper, ideelt sett bestående av tre personer. Gruppa bør samlet sett ha kompetanse både på temaet for undersøkelsen og skjemadesign. Først tar de tre hver sin individuelle gjennomgang, før de møtes og diskuterer funnene i et såkalt sensormøte. På den måten får man en grundig kartlegging av problemområder og forbedringspotensial før skjemaet videreutvikles.

I den individuelle gjennomgangen er sjekklista tenkt brukt på følgende måte: 

 1. Ta for deg én og én dimensjon av gangen - hver dimensjon utgjør én side (papirutskrift)
 2. Begynn med å fylle inn dine egne spontane kommentarer til hver dimensjon i venstre rute.
 3. Når du er ferdig med å fylle inn alt du har notert deg, sjekker du dine punkter mot de nummererte problemene på høyre side. Poenget er å klassifisere det du har identifisert som problemer i forhold til det forhåndsoppsatte systemet.
 4. I sensormøtet legges de individuelle rapportene sammen, dere får en liste bestående av A1 …., A3…., osv., og hvert punkt diskuteres sammen med forslag til løsninger.
 5. Dersom minst to personer er enige om hva som kan karakteriseres som problemer og svakheter, bør dette få konsekvenser i form av endringer (slik som i en vanlig sensurprosess).
 6. Sensorrapporten renskrives og lagres for dokumentasjon av utviklingsprosessen.

A Førsteinntrykk av skjemasidene
                               
 • Skjemaet er for langt
 • Skjemaet er for kompakt
 • Skjemasidene er rotete satt opp
 • Skjemasidene har for mange effekter
 • Effekter som ikke har noen åpenbar betydning
 • Skjemaet er kontrastløst
 • Skriftstørrelsen eller skrifttypen er vanskelig å lese
 • Andre problemer med skjemasidenes leservennlighet

 

B Spørsmålsrekkefølge
                          
 • Misvisende hoved- eller undertittel
 • Misforhold mellom tittel og første spørsmål
 • De første spørsmålene gjelder ikke for alle
 • Bakgrunnsspørsmål før spørsmål om temaet
 • Uklar eller uryddig temainndeling
 • Uheldig plassering av sensitive spørsmål
 • Andre problemer med spørsmålsrekkefølgen

 

C Navigeringshjelp
                               
 • Spørsmålsnummerering eller annen markering av spørsmålsrekkefølge mangler
 • Komplisert spørsmålsnummerering
 • Ikke tydelig nok markering av temaskifter
 • Spørsmålene er ikke plassert i tråd med normal leseretning
 • Unøyaktige henvisninger
 • Henvisningspiler og tekster som står for langt fra de aktuelle svaralternativene
 • Kompliserte henvisninger
 • Henvisninger til tidligere avgitte svar
 • Brudd med hovedstrukturen i skjemaet er ikke tydelig markert
 • Andre problemer som gjelder navigeringshjelp

 

D Visuelt budskap
                               
 • Farge- eller kontrastkombinasjoner som gjør viktige ting vanskelige å lese
 • Ikke konsekvent bruk av skriftsnitt og fontstørrelser på ulike skjematekster
 • Hjelpetekstene som ikke er plassert der det er behov for dem
 • Kompliserte symboler
 • Symboler som ligner hverandre, men har forskjellig betydning
 • Forskjellige symboler til å formidle det samme betydning
 • Symboler som ikke har noe budskap
 • Spørsmål, hjelpetekster og svaretiketter som ikke fremstår som enheter
 • Svarbokser som er lette å overse
 • Manglende samsvar mellom spørsmålene og utformingen av svarboksene
 • Utforming eller plassering av svarbokser som kan virke ledende
 • Andre problemer med det visuelle budskapet

 

Andre kommentarer: