Avgang Avgang defineres som den delen av utvalget som etter hvert viser seg likevel ikke å tilhøre populasjonen for den aktuelle undersøkelsen. Vanlige årsaker kan være at personene viser seg å være døde eller at de har flyttet fra landet for mer enn seks måneder.
Datafangst Innsamling av opplysninger.

Egenkategorisering

Teknikk brukt i datainnsamling der intervjuobjektet blir bedt om å selv plassere seg innenfor gitte, som regel forhåndsdefinerte, kategorier. For eksempel kan man be respondenten om å krysse av på om hun er ”norsk”, ”pakistansk” eller ”norskpakistansk”.

Elektronisk behandling

Registrering og øvrig behandling av informasjon ved hjelp av en datamaskin.

Etnisk/etnisitet

Ordet etnisitet har rot i det greske ethnos, som betyr ”folk”. Begrepet brukes i dag på litt ulike måter, men når mennesker omtales som en etnisk gruppe henspeiler det gjerne på deres felles kulturbakgrunn og geografiske opprinnelse. Et sentralt poeng i samfunnsvitenskapen er at etnisitet ikke er statisk, men at egen og andres etniske identitet skapes og avgrenses i møtet med andre.

Fokusgruppe

Gruppe typisk bestående av 4 til 8 personer som intervjues sammen. Intervjuet styres av en såkalt moderator og er vanligvis delvis strukturert; moderator har på forhånd utarbeidet en såkalt intervjuguide som utgangspunkt for intervjuet.
Frafall Personer som er trukket ut til å delta i undersøkelsen, men som av ulike årsaker ikke kan/vil intervjues. Se for øvrig kap 3.3.
Informant Person det skal innhentes informasjon fra. Brukes mer eller mindre synonymt med intervjuobjekt og respondent. I noen tilfeller innhentes informasjonen på andre måter enn gjennom intervju, for eksempel gjennom postale skjema.
Innvandrer Person født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre (med unntak av norskadopterte).
Intervjuobjekt Person som intervjues.
Konsesjon Tillatelse/fritak fra forbud.
Konsesjonsplikt Lov om personvern tilsier at det skal innhentes særskilt tillatelse for å etablere et register som inneholder personidentifiserbar informasjon.
Kvantitativ metode Datainnsamling og –analyse av opplysninger om mange enheter – i denne sammenheng individer. Kvantitativ analyse kan baseres på registerdata, på intervjuundersøkelser eller informasjon innhentet gjennom selvadministrerte skjema (for eksempel postale eller internettbaserte skjema). Kvantitative datainnsamlinger er typisk basert på spørsmål med ferdig oppsatte svaralternativer.
Kvalitativ metode Datainnsamling og –analyse av omfattende opplysninger om hvert enkelt individ som inngår i undersøkelsen. Datainnsamlingen foregår typisk med utgangspunkt i en nokså åpent formulert intervjuguide, og intervjuobjektet har mulighet til å påvirke innretningen på intervjuet. Det brukes vanligvis ikke ferdige svaralternativer. Datainnsamlingen kan også skje ved ulike former for observasjon. På grunn av den omfattende datamengden som samles inn om hvert individ – og problemer knyttet til å kategorisere svarene slik at de kan sammenfattes for mange intervjuobjekter – er det gjerne et begrenset antall intervjuobjekter i kvalitative undersøkelser.
Manuelt register Skriftlige opplysninger om dem eller det som er registrert, i denne sammenheng personer.
Minoritetsspråklig Personer som har et annet språk enn norsk som morsmål/hovedspråk.
Personidentifiserbar informasjon Opplysninger som direkte eller indirekte gjør det mulig å identifisere hvem som er registrert. Eksempler kan være navn, personnummer og adresse. Opplysninger som indirekte gjør det mulig å identifisere personer kan være kombinasjonen av f.eks kjønn, alder og fødeland.
Postal Via post.
Svarprosent Andel av de som er trukket ut til å svare på en kvantitativ undersøkelse som man faktisk får gjennomført et intervju med. For en mer presis definisjon, se kap 3.3.