• Kunnskapsstatusen Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe (Djuve mfl., Fafo-rapport 2009:24). I denne kunnskapsstatusen gjennomgås erfaringene med en rekke undersøkelser av minoritetsbefolkninger i Norge og enkelte andre land. For å gjøre veilederen leservennlig er de aller fleste referanser utelatt her, men finnes i kunnskapsstatusen.
  • Fokusgruppeintervjuer med ”bestillere”: altså ansatte i ulike offentlige etater som er bestillere og brukere av brukerundersøkelser. Disse er intervjuet både om erfaringer med brukerundersøkelser så langt, og om hvilke ønsker og forventninger de har til et slikt produkt.
  • Testing av ulike spørsmålsformuleringer på testpersoner som selv har etnisk minoritetsbakgrunn, og som har erfaring som brukere av ulike offentlige tjenester.
  • Erfaringer med denne type undersøkelser i henholdsvis Statistisk sentralbyrå og Fafo utover det som framkommer i kunnskapsstatusen, samt generelle metodekunnskaper.

  • Les kapittel 1 "Brukerundersøkelser"