Kapitlet er bygget opp rundt utvikling av et eksempelskjema: for å vise de ulike trinnene av prosessen er det utviklet et skjema for en tenkt brukerundersøkelse blant NAV-brukere med innvandrerbakgrunn. Resultatet av denne prosessen, selve eksempelskjemaet, finner du under Verktøy 1: Eksempler på bolker til spørreskjema.

De fleste temaene som beskrives i dette kapitlet er relevante for alle kvantitative spørreskjema uavhengig av respondentenes landgruppe eller etnisitet, men enkelte tema er særegne for såkalte krysskulturelle undersøkelser, slik som oversetting og sammenlikning av resultater på tvers av ulike språkgrupper og kulturelle grupper.