Intervjuere som skal intervjue på andre språk enn norsk skal i utgangspunktet ha samme opplæring som andre intervjuere (dersom de finnes i organisasjonen), og i tillegg kan det være aktuelt med spesiell opplæring i å intervjue minoritetsspråklige. Dette kan handle om kontaktstrategier og tillitsbygging, men også om de enkelte spørsmålene i skjemaet. Hvilke spørsmål er det grunn til å tro vil kunne være vanskelige å svare på eller misforstått, og hvordan kan man på en mest mulig nøytral måte veilede respondenten?

Feltmanual om god intervjuerskikk

Det bør utarbeides en feltmanual, eller instruks, med noe generell informasjon om god intervjuerskikk, teknikker for å skape tillit, teknikker for å oppmuntre intervjuobjektene underveis i intervjuet, ulike typer spørsmål og hvordan de skal stilles, samt en detaljert gjennomgang av hele spørreskjemaet og eventuelle hoppstrukturer i skjemaet. Gjennomgangen bør også omfatte eksempler på tvilstilfeller, vanskelige tilfeller osv, for å forberede intervjueren på skjønnssituasjoner. Opplæringen av intervjuerne bør omfatte et inngående studium av instruksen, med oppgaver, vurderinger og prøver. Intervjuere som ikke har lært leksa si er svært kostbart for surveyorganisasjonen.

Etter avsluttet opplæring er det viktig at intervjuerne følges opp og innkalles til jevnlige debriefing-runder der de får mulighet til å fortelle om erfaringer og synspunkter. I denne fasen kan det være mye interessant stoff å hente for dokumentasjonen av undersøkelsen, ved at eksempelvis intervjuerne får i oppgave å diskutere spørsmål som ikke fungerer, eller problemer med kontaktstrategier og frafall. Det er viktig å se på intervjuerne som en integrert del av hele undersøkelsen, og ikke behandle dem som tilfeldig arbeidskraft. Deres kunnskaper og erfaringer har stor betydning for datakvaliteten, og det er dem som er ansiktet utad mot respondenten i en intervjuundersøkelse. En god teknikk for å dokumentere disse erfaringene er at intervjuerne fører loggbok underveis.

Sikkerhet i opplæringen

I alle surveyer med hjemmebesøk skal det legges stor vekt på intervjuernes sikkerhet i opplæringen. Når man oppsøker et tilfeldig utvalg hjemme kan man komme opp i situasjoner der respondenten er psykisk ustabil, driver kriminell virksomhet, eller på annen måte oppleves som truende. Opplæringen kan blant annet handle om å lære bort strategier for å komme seg ut av en ubehagelig situasjon eller eventuelt backup-strategier der en annen intervjuer kommer innom dersom en intervjuer ikke er ferdig til avtalt tid. Erfaringsvis er det svært sjelden at det oppstår farlige situasjoner, men en del intervjuere opplever ubehageligheter med psykisk ustabile og aggressive personer. Dersom slike situasjoner oppstår skal den ansvarlige for undersøkelsen sørge for muligheter for debriefing av intervjueren og eventuell oppfølging i etterkant.

Det er også viktig å huske på at intervjuerne selv tilhører de kulturelle gruppene som skal studeres. I planleggingen av opplæringen bør man ta hensyn til kulturelle og religiøse forhold som høytider og matservering.

Lønn til intervjuere

Lønn til intervjuere er en stor utgiftspost i omfattende intervjuundersøkelser. Det er likevel ingen god strategi å knipe inn på utgiftene ved å betale dårlig. Anstendig betaling i seg selv kan være en måte å gi intervjuerne bekreftelse på at den jobben de gjør er viktig, og dermed bidra til yrkesstoltheten. Det anvendes ulike avlønningssystemer for intervjuere. Noen får timebetalt, mens andre får betalt per gjennomført intervju. Den siste modellen kan være fristende, men kan bidra til skjevt frafall ved at de respondentene som bor sentralt eller på annen måte er lette å komme i kontakt med prioriteres. Dessuten må stykkprisen i så fall settes så høyt at intervjuerne får kompensert for bomturer (som det alltid blir en del av) og likevel sitter igjen med en anstendig lønn for innsatsen.

Hvor mange intervjuere som skal rekrutteres avhenger av hvor mange som skal intervjues, hvor mange timer om dagen intervjuerne skal jobbe/hvilke tider på dagen intervjuobjektene er å finne hjemme, og over hvor lang tid datainnsamlingen skal pågå. Noen intervjuere vil erfaringsvis falle fra underveis, så det er fornuftig å ansette og lære opp flere enn man trenger.