Veilederen inneholder imidlertid noen eksempler på bolker av spørsmålsformuleringer som kan brukes i brukerundersøkelser rettet mot innvandrere. Herfra kan det settes sammen tema og spørsmål som kan danne utgangspunkt for utvikling av skreddersydde løsninger.

Veilederen gir dessuten en relativt grundig innføring i metodiske utfordringer knyttet til utvalgstrekking, frafallsproblematikk og representativitet når det gjelder ulike typer undersøkelser, samt presenterer en del stoff om analyse og presentasjon av data. Dette er til dels krevende stoff som forutsetter noe forkunnskaper i metode.

Noen vil kunne oppleve dette som avskrekkende, men stoffet er kun myntet på dem som faktisk skal utforme og gjennomføre brukerundersøkelsene. Forkunnskaper i metode vil uansett være en forutsetning for å kunne gjennomføre en brukerundersøkelse. Denne veilederen gir ikke en generell innføring i statistiske metoder.

Dersom resultatene av brukerundersøkelsene skal være til å stole på er det nødvendig at de som skal gjennomføre dem har denne type kompetanse.