Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Konseptutredning-om-et-nytt-Nasjonalt-tolkeregister

Konseptutredning om et nytt Nasjonalt tolkeregister

IMDi har i 2016 sett på alternative konsepter for et nytt Nasjonalt tolkeregister.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet eier og drifter Nasjonalt tolkeregister. Registeret ble opprettet i 2005 og har som formål å bidra til å øke tilgangen på kvalifiserte tolker i offentlig sektor, samtidig som det skal stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner. Nasjonalt tolkeregister er tilgjengelig på Tolkeportalen.no og har per 31.12.2016 1671 tolker i 66 språk.

De teknologiske løsningene for register og portal er utdaterte og lite brukervennlige. IMDi har derfor gjennomført et forprosjekt for å se på alternative konsepter for et nytt Nasjonalt tolkeregister. I rapporten "Vurdering av alternative konsepter for nytt Nasjonalt tolkeregister" blir registerets funksjon og rolle sett i sammenheng med nye og framtidige behov hos nåværende og potensielle brukere – og regjeringens arbeid med en tolkelov.

Det ble gjennomført flere møter med sentrale interessenter i september 2016. Samtidig er analysen av nåsituasjonen og ønsket situasjon (mål og behov) i stor grad basert på tidligere undersøkelser og analyser. Tolkeutvalgets arbeid, som er dokumentert i NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd, har vært forprosjektets sentrale datakilde, i tillegg til nyere undersøkelser og utredninger.

4 alternativer
Rapporten skisserer 4 alternativer (inkludert nullalternativet jf. utredningsinstruksen) med påfølgende funksjoner og kostnader. Forprosjektet har vurdert alternative konsepter til nytt nasjonalt tolkeregister og tolkeportalen.no, og har identifisert ulike tiltak som tilfredsstiller mål og krav for Nasjonalt tolkeregister basert på tilbakemelding og innspill fra flere interessentgrupper, samt tidligere kartlegginger og rapporter på tolkefeltet. Følgende alternativer er identifisert, beskrevet og vurdert:

•             Nullalternativet: Oppgradere registeret
Nullalternativet skal representere en forsvarlig videreføring av dagens situasjon, og vedtatt politikk skal ligge til grunn for utformingen av nullalternativet. Nullalternativet innebærer å erstatte foreldet teknologi med ny teknologi som tilfredsstiller gjeldende krav, inkludert teknologi nødvendig for å utestede ID-kort.

•             Alternativ 1: Samvirkende systemer
IMDi utvider Nasjonalt tolkeregister til å bli et fellesregister for informasjon om tolker som andre IT-løsninger kan samhandle med elektronisk. Dette alternativet vil gjøre det lettere for tolker å registrere seg og oppdatere sin informasjon, for tolkebrukere å vedlikeholde sine interne registre, og for IMDi å hente inn statistikk om tolkebruk- og behov.

•             Alternativ 2: Kalenderløsningen
IMDi utvider rollen til Nasjonalt tolkeregister til også å være en sentral med oversikt over tolkers tilgjengelighet. Dette alternativet legger opp til at tolkene selv oppdaterer sin informasjon om tilgjengelighet, og at tolkeformidlere og -brukere enten får tilgang til den informasjonen via sitt bestillingssystem eller at de kan søke etter tilgjengelige tolker via søketjenesten på portalen.

•             Alternativ 3: Ikke videreføre Nasjonalt tolkeregister
IMDi viderefører ikke Nasjonalt tolkeregister, og de etatene som stiller krav om bruk av kvalifiserte tolker, må selv innhente dokumentasjon om den enkelte tolks tolkefaglige kvalifikasjoner.

Forprosjektets anbefaling
Forprosjektet anbefaler et utviklingsprosjekt som realiserer alternativ 2, «Kalenderløsningen». Dette alternativet er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og gir i sum best kvalitet. Forprosjektets beregninger viser at det offentlige får igjen 21,2 ganger investeringen, sett opp mot nullalternativet. Forprosjektet vurderer samtidig at usikkerheten i om prosjektet (realisering av alternativ 2) vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er lav. Realisering av alternativ 2 vil svare til behovene fra sentrale aktører på feltet og   imøtekomme etterspørselen skissert fra flere interessenter.

Prosjektet har identifisert følgende nyttevirkninger ved alternativ 2:

•             bedre oversikt over kvalifiserte tolkers kapasitet
•             lettere å få tak i kvalifiserte tolker
•             bedre utnyttelse av tolkenes kapasitet
•             bedre statistikkdata fra tolkeformidlernes bestillingssystemer
•             bedre oversikt over tilbud og etterspørsel av tolketjenester
•             mer attraktivt for tolker å være oppført i registeret
•             mer lønnsomt å kvalifisere seg som tolk
•             ryddig oversikt over tolkers tilknytning til ulike formidlere
•             flere tolkeoppdrag for tolker i registeret
•             større forutsigbarhet for tolker og tolkebrukere
•             bedre oppdatering for tolkebrukere om tolker som er strøket fra registeret 

Anbefalingene i rapporten blir en sentral kilde for videreutvikling av Nasjonalt tolkeregister. Rapporten er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet og er tilgjengelig for nedlasting her.

Sist oppdatert 07.03.2017
Publisert 08.02.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet