Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Registrering for tolker

Søknad om oppføring i Nasjonalt tolkeregister

Samtykkeerklæring

Nasjonalt tolkeregister har som formål å gi en samlet oversikt over praktiserende tolker i offentlig sektor. Registeret skal bidra til å øke tilgangen til kvalifiserte tolker over hele landet, øke tolkenes muligheter til å få oppdrag, og gi tolkebrukere innsyn i hvilken kompetanse/kvalifikasjon den enkelte person besitter. Registeret er et ledd i arbeidet for ivaretakelse av rettssikkerheten i offentlig tjenesteyting, og skal bidra til å bevisstgjøre tolkebrukere om sammenhengen mellom kommunikasjon, tolking og partenes rettssikkerhet.

Nasjonalt tolkeregister behandler personopplysninger, og trenger derfor søkerens samtykke til dette. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Opplysninger om kontaktinformasjon, kvalifikasjoner, tolkeerfaring og oppdragstyper vil være tilgjengelig for offentligheten via tolkeportalen.no. Enkelte personaliaopplysninger, som navn og kjønn vil også være offentlige. Fødselsnummer kan bli overlevert til Domstolenes tolkeregister. Ved søknad om oppføring på bakgrunn av tolkeutdanning eller statsautorisasjon fra utlandet vil dokumentasjon på utdanning eller autorisasjon kunne bli sendt Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) for vurdering. Andre opplysninger om personalia vil kun være tilgjengelig for de registeransvarlige i IMDi. Innsendte dokumenter vil bli oppbevart i IMDi.

IMDi vil kunne kontakte relevante institusjoner for kontroll av opplysninger gitt i søknaden. SPRÅK ved Asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet kan bli kontaktet for opplysninger om grunnleggende tolkeopplæring.

Ved å signere dette samtykket skriver søkeren under på at han/hun samtykker til punktene over. Videre plikter søkeren å sørge for at IMDi til enhver tid innehar korrekte og oppdaterte opplysninger om ham/henne.

Ved å signere bekrefter søkeren også å være inneforstått med Retningslinjer for god tolkeskikk, utarbeidet av Kommunal- og arbeidsdepartementet, Norsk tolkeforbund, Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet. Retningslinjene finnes på tolkeportalen.no.

IMDi gjør oppmerksom på at søkeren etter personopplysningslovens § 18, har rett til å kreve innsyn i personopplysninger IMDi behandler om ham/henne. Samtykket er frivillig. Retting og sletting skal skje etter personopplysningslovens §§ 27 og 28.


Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet